Netwerksamenwerking Huiselijk Geweld (0-100)

05-04-2024
379 keer bekeken

Wie regelmatig deelneemt aan de Ontwikkeltafel heeft het vast opgemerkt: onder de noemer “Netwerksamenwerking huiselijk geweld (0-100)” organiseren regionaal projectleiders Renske Vreugdenhil, Roxane Cloosterman en Petra Klein een deeltafel. Zijn zij geen vreemde eenden in de Jeugdhulp Haaglanden-bijt?

Zeker niet, want afgelopen jaar besloten de bestuurders van de regio dat we integraal vanuit de beleidsterreinen Huiselijk Geweld en Jeugd (en liever zelfs nog breder!) samen optrekken in de beweging naar integrale, systeem- en mensgerichte netwerksamenwerking.

Vraagstukken sociaal domein vragen om integrale benadering

De projectleiders weten vanuit de aanpak huiselijk geweld als geen ander dat de vraagstukken in het sociaal domein om een integrale benadering vragen. Zij stimuleren vooral een “beweging” naar integrale, systeem- en mensgerichte samenwerking. Want Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid vraagt ten eerste om zorgen voor directe veiligheid en ten tweede om inzoomen op zowel risicofactoren als herstel. Stabiele veiligheid bereik je pas als je goed weet wat er allemaal speelt, je het onderliggende patroon begrijpt en betrokkenen de noodzaak kunt laten (in)zien en kunt motiveren om daarmee aan het werk te gaan. Samen met het gezin of huishouden én met de omgeving kan dan gewerkt worden aan het doorbreken van de cirkel van geweld. En het kan niet anders dan dat je dat samen en domeinoverstijgend (integraal) doet, met aandacht voor wat tussen gezinsleden speelt en wat ieder nodig heeft om verandering in gang te zetten (systeemgericht), aansluitend bij de klant (mensgericht).

Samenhang met Hervormingsagenda Jeugd

Deze beweging naar integrale, systeem- en mensgerichte samenwerking met het professioneel en sociaal netwerk, is ook onderdeel van de Hervormingsagenda Jeugd. De huishoudens, mét of zonder minderjarige kinderen, waar sprake is van onveiligheid hebben er geen baat bij dat de hulp in hokjes is ingericht. Met regelmaat is stress door bijvoorbeeld schulden, zorgbehoeften van een ouder of opvoedproblematiek vanwege kindfactoren, mede oorzaak van de onveiligheid. In veel situaties heb je dus aanpalende domeinen nodig om echt duurzaam patronen te doorbreken, zoals inzet van collega’s van schuldhulpverlening of (j)GGZ. 


Augeo heeft een overzichtelijke beschrijving van gezinsprofielen gemaakt waarin onderscheid gemaakt wordt tussen “stress” en “macht” als onderliggende basis voor geweld. Oog voor onderliggende oorzaken en patronen is absoluut noodzakelijk om te verhelderen welke problematiek op de voorgrond staat. Ze vragen om een andere benadering en brengen andere veiligheidsrisico’s voor de gezinsleden met zich mee.


Samenwerking in Haaglanden

De projectleiders huiselijk geweld staan goed in contact met de proeftuin van het Toekomstscenario en werken zo veel mogelijk samen met de collega-projectleiders GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties) van de GGD, de verschillende lokale teams, beleidsmedewerkers Huiselijk Geweld en Jeugd en overige netwerkpartners. Zij voelen zich inmiddels “thuis” bij het Programmabureau Jeugdhulp en bij de Ontwikkeltafel. Op 21 maart jl. verzorgden zij een Deeltafel over de Routekaart naar Veiligheid , een belangrijk instrument voor de verbetering van de netwerksamenwerking bij de aanpak van onveiligheid in gezinnen. Deze  Routekaart naar Veiligheid werd ontwikkeld vanuit het landelijk omarmde gedachtegoed van Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid. En het bouwt voort op de regionale basis van Signs of Safety en Beter Samenspel.

Blijf op de hoogte

Op onze website vind je verschillende regioverhalen over het thema “Netwerksamenwerking huiselijk geweld (0-100)”, zoals Routekaart naar Veiligheid wijst de weg bij aanpak huiselijk geweld | Jeugdhulp Haaglanden.  Je vindt er ook verslagen van de Ontwikkeltafels. Deze documenten kun je bekijken als je bent ingelogd op de website.

Heb je een suggestie voor een thema voor de Deeltafel Netwerksamenwerking Huiselijk Geweld (0-100)? Laat dit dan weten via: ontwikkeltafel@sbjh.nl.

Wil je in contact blijven met collega’s in de aanpak huiselijk geweld? Meld je dan aan voor het netwerk van professionals in de regio via GIAhaaglanden.nl.

En tot slot, wil je meer weten over de Routekaart Werken aan Veiligheid of getraind worden in het gebruik ervan? Ga dan naar de webpagina:  Routekaart naar Veiligheid – Meldcode Haaglanden.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen